.

 

Притеснение в кухнята след поставените задачи на стрес теста