.

 

Правила на играта "Кой участник от MasterChef България те впечатли най-много тази седмица?"

I. Организатор

1. Организатор на Играта е „БТВ Медиа Груп“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ № 1, Административна сграда на НДК (наричано по-долу „Организатор“).

II. Продължителност (период) на Играта

2. Играта стартира на 29.04.2021 г. и продължава до 18.05.2021 г. включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

3. Играта се провежда на територията на Република България на фейсбук страницата на телевизионното предаване „MasterChef България“: facebook.com/bgMasterChef/

4. В Играта могат да участват всички физически лица, които имат личен профил във Фейсбук и участват в Играта чрез него.

5. В рамките на периода на Играта, всеки четвъртък (29.04.21, 6.05.21, 13.05.21, 20.05.21), на фейсбук страницата на предаването „MasterChef България “ ще бъдe публикуван 1 седмичен въпрос, със срок за отговор до понеделника на следващата седмица в 18:00 ч. (03.05.21, 10.05.21, 17.05.21, 24.05.21).

6. Седмичният въпрос е отворен и няма верен или грешен отговор. Всеки желаещ да участва в Играта следва да отговори на зададения седмичен въпрос в срока за отговор, чрез публикуване на коментар с отговор под поста със седмичния въпрос и автоматично става участник в Играта и се включва в тегленето на седмичната награда. Отговори на седмичния въпрос, направени след изтичането на предвидения срок за отговор, не участват за тегленето на съответната седмична награда.

7. Всеки участник, отговорил на седмичния въпрос, участва за тегленето на седмичната награда веднъж, независимо от броя на отговорите, които е дал на съответния въпрос.

8. Печелившите участници в Играта, общо четирима на брой, ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез томбола.

IV. Награди

9. Седмичната награда е 1 бр. – брандирана рамка за снимка на MasterChef България. Общо наградите за целия срок на Играта са 4 бр.

10. Наградите в Играта са осигурени и се предоставят от Организатора.

V. Теглене на наградата, обявяване на печелившия и получаване на наградата

11. Всеки участник, отговорил на седмичния въпрос, може да спечели една награда, независимо от това колко пъти е публикувал отговор на съответния въпрос.

12. Тегленето на седмичната награда ще бъде извършено от представители на Организатора на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, отговорили на въпроса за съответната седмица.

13. Печелившите участници (общо 4 на брой) ще бъдат обявявани всеки вторник в срока на играта (04.05.21, 11.05.21, 18.05.21, 25.05.21) на фейсбук страницата на предаването „MasterChef България“, като под поста със седмичния въпроса чрез коментар ще бъдат обявени печелившите, чрез изписване на фейсбук профила, с който същите са участвали в Играта.

14. За да получат наградите си, печелившите участници следва да изпратят на Организатора своите две имена, адрес за доставка, телефонен номер чрез лично съобщение от фейсбук профила, с който са участвали и спечелили в Играта, до фейсбук страницата на предаването “MasterChef България”, в срок до 31 май 2021 г., включително. Организаторът ще изпрати наградите на посочените в съобщението координати.

15. В случай че до 31 май 2021 г. вкл. даден печеливш участник не изпрати съобщение до Организатора се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

16. Наградите на печелившите участници се изпращат по куриер (до населено място на територията на Република България), като получаването им става срещу легитимиране с документ за самоличност пред съответния куриер.

17. Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена поради невъзможнос на печелившия участник, невалиден/неточен фейсбук профил, предоставяне на неточни лични данни, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, касаещи конкретен печеливш или причини, извън Организатора.

18. Наградата не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

VI. Други условия

19. Участник, който в подаден отговор или по друг начин публикува на фейсбук страницата на предаването “MasterChef България” материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелената награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

20. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта и с оглед предоставянето на наградата от печелившия участник.

21. С участието си в Играта чрез отговор на седмичния въпрос се счита, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила. При спечелване на награда от непълнолетно лице, при изпращане на данните за получаване на наградата е необходимо и съгласието на негов родител или настойник. В случай на спечелване на награда от лице под 14-годишна възраст, изпращането на данните за получаване на наградата следва да се извърши от родител или настойник на същото.

22. Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

23. Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

24. Настоящите правила се публикуват на сайта на предаването “MasterChef България” https://masterchef.btv.bg/ , като „БТВ Медиа Груп” ЕАД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта, като задължително уведомява последователите на фейсбук страницата на предаването “MasterChef България” за промените. Промените влизат в сила от публикуването им.