.

 

Правила на играта “Информационна анкета” (по-долу “Играта”)

Правила на играта Информационна анкета” (по-долу Играта”)

I. Организатор

1. Организатор на Играта е „БТВ Медиа Груп“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ № 1, Административна сграда на НДК (наричано по-долу „Организатор“).

II. Продължителност на Играта

2. Играта стартира в 12:00 часа на 27.10.2023 г. и продължава до 23:59 часа на 31.10.2023 г., включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

3. Играта се провежда на територията на Р. България на Фейсбук страницата на “MasterChef България” с URL: https://www.facebook.com/bgMasterChef

4. В Играта могат да участват всички физически лица, които имат личен профил във Фейсбук и участват в Играта чрез него и са навършили 18 години.

5. 27.10.2023 в 12:00 часа на Фейсбук страницата на www.facebook.com/bgMasterChef ще бъде публикуван пост с въпрос:

 „Сподели с каква храна обичаш да комбинираш любимия си Hellmann’s продукт!“

На въпроса  може да се отговоря в свободен текст, който съдържа отговор, представляващ ястие, рецепта, или хранителен продукт. Коментари под поста, които нямат отношение по темата и не представляват отговор на съответния въпрос няма да участват в томболата за наградата.

6. Участникът, който иска да се включи в играта, трябва да има регистрация във Фейсбук или да направи такава преди да публикува коментара.

7. За да участва в играта, всеки участник трябва да изпише в коментар отговор, който съдържа име на ястие, рецепта или хранителен продукт. Отговарянето в коментар под поста на Играта ще се зачете за валидно само ако е осъществено в периода посочен в т.II от Условията на Играта.

8. Всеки Участник се включва в томболата за награди, съгласно т. IV. само ако е отговорил на въпроса в коментар.

9. Печелившите Участници, ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез томбола.

IV. Награди

10. Наградите в Играта са 5 (пет) комплекта с продукти от асортимента на Hellmann’s (1 брой Hellmann’s Mayonnaise Original 405ml, 1 брой Hellmann’s BBQ Sauce 250ml, 1 брой Hellmann’s Chunky Burger Sauce 250ml, 1 брой Hellmann’s Garlic & Herb Sauce 250ml, 1 брой Hellmann’s Cheddar Sauce 250ml, 1 брой Hellmann’s Hot Mexican Sauce 250ml).

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

11. Всеки участник в Играта може да спечели само една награда, независимо от това колко пъти е публикувал коментар с отговор на поставените въпроси.

12. Тегленето на наградите ще бъде извършено от представители на Организатора. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници в Играта, отговорили с валиден отговор на въпроса, посочен в чл. 5.

13. В играта има 5 печеливши участника, като всеки печеливш участник получава една от описаните в чл. 10 награди. Печелившите участници ще бъдат обявени на 01.11.2023 г. като коментар под поста на Играта на https://www.facebook.com/bgMasterChef, чрез обявяване на потребителските профили на печелившите участници, с които същите са участвали в Играта.

14. С оглед получаване на наградите, всеки печеливш участник трябва да изпрати на Организатора две имена, адрес на собствена електронна поща, физически адрес, на който ще получи наградата, както и телефонен номер, в срок до 23:59 часа на 05.11.2023 г., на лично съобщение във Фейсбук страницата на https://www.facebook.com/bgMasterChef от профила, от който е публикувал поста. В случай че даден участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал коментар или изпрати съобщение без необходимата пълна информация се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

15. Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, невалиден/неточен адрес на електронна поща, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.

16. Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта.

17. Наградата може да се използва от печелившия участник, като не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

VI. Други условия

18. Участник, който в подаден отговор или по друг начин публикува на Фейсбук страницата на https://www.facebook.com/bgMasterChef материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

19. С участието си в Играта, чрез публикуване на коментар с отговор на зададения въпрос, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта и с оглед предоставянето и използването на награда от печелившите участници. След приключване на Играта, всички лични данни, включително данните за доставка, ще бъдат изтрити в срок до един месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.

20. С участието си в Играта чрез публикуване на коментар с отговор на зададените въпроси, се счита, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

21. Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

22. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

23. Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди

24. Настоящите правила се публикуват на https://www.masterchef.btv.bg, като Организаторът си запазва правото да променят правилата, наградите, датите на началото и/или края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта https://www.masterchef.btv.bg .